Idź do

Zasady gromadzenia i udostępniania dokumentacji fotograficznej i filmowej będącej w zasobach GPN

Wszystkie urządzenia rejestrujące będące w dyspozycji pracowników GPN działają w jednym systemie monitoringu fauny koordynowanym przez Pracownię Naukowo-Edukacyjną GPN we współpracy z dr Izabelą Wierzbowską (Instytut Biologii Środowiskowej UJ w Krakowie), wg metodyki uzgodnionej między stronami (Załącznik nr 1), System zbudowany jest generalnie z fotopułapek stałych (działających długookresowo, przynajmniej przez okres kilku miesięcy). W razie wystąpienia nagłych, sprzyjających okoliczności do obserwacji drapieżników (np. padłe i pobite zwierzęta), pobliskie fotopułapki mogą być okresowo przenoszone na takie stanowiska.
Jednostka GPN odpowiedzialna za gromadzenie przyrodniczej dokumentacji fotograficznej i filmowej
Pracownia Naukowo-Edukacyjna Gorczańskiego Parku Narodowego
Wszystkie urządzenia rejestrujące będące w dyspozycji pracowników GPN działają w jednym systemie monitoringu fauny koordynowanym przez Pracownię Naukowo-Edukacyjną GPN we współpracy z dr Izabelą Wierzbowską (Instytut Biologii Środowiskowej UJ w Krakowie), wg metodyki uzgodnionej między stronami (Załącznik nr 1), System zbudowany jest generalnie z fotopułapek stałych (działających długookresowo, przynajmniej przez okres kilku miesięcy). W razie wystąpienia nagłych, sprzyjających okoliczności do obserwacji drapieżników (np. padłe i pobite zwierzęta), pobliskie fotopułapki mogą być okresowo przenoszone na takie stanowiska.
Jednostka GPN odpowiedzialna za gromadzenie przyrodniczej dokumentacji fotograficznej i filmowej
Pracownia Naukowo-Edukacyjna Gorczańskiego Parku Narodowego

Źródło danych
Materiały dokumentacyjne: zdjęcia i filmy pochodzą z fotopułapek i innych urządzeń rejestrujących, będących własnością GPN oraz jednostek zewnętrznych realizujących własne tematy badawcze i współpracujące z GPN w ramach swoich obowiązków związanych z ochroną przyrody.

Pozyskiwanie danych
4.1. Obrazy z fotopułapek pozyskuje się w terenie poprzez wymianę karty pamięci, w zależności od potrzeb i okoliczności od kilku do kilkudziesięciu razy w ciągu roku i przenosi w całości każdorazowo na nośniki pamięci w Pracowni Naukowo-Edukacyjnej. W przypadku osób z terenowej Służby Parku zarejestrowane obrazy zgrywa się w całości najpierw na przenośne nośniki danych (będące na wyposażeniu każdego Obwodu ochronnego), a następnie, co najmniej raz na kwartał przekazuje w całości do PN-E. Pozyskiwanie lub wykorzystanie danych z fotopułapek przez osoby z zewnętrznych jednostek naukowych podlega takiej samej procedurze jak wykonywanie badań naukowych w GPN i powinno być poprzedzone wnioskiem o wydanie zezwolenia na badania i uzyskaniem tegoż zezwolenia od Dyrektora Parku.

4.2. Osobami upoważnionymi do pozyskiwania danych z fotopułapek są pracownicy Służby Parku, którzy przejmują na stan urządzenie skierowane do pracy w danym obwodzie ochronnym, pracownicy Pracowni Naukowo-Edukacyjnej, którzy obsługują fotopułapki będące na stanie PN-E oraz współpracujących instytucji naukowych, naukowo-badawczych i związanych z ochroną przyrody, a także reprezentanci jednostek naukowych wykonujących badania, na które wydano imienne zezwolenia na podstawie skierowanego do Dyrektora GPN ważnego przez okres 1 roku standardowego wniosku na badania, możliwego do pobrania ze strony internetowej GPN (Załącznik nr 2).

Przechowywanie danych
Fotografie i filmy przechowywane są w zapisie elektronicznym na przenośnych nośnikach pamięci o dużej pojemności (dyskach zewnętrznych) w Pracowni Naukowo-Edukacyjnej GPN po uprzedniej waloryzacji i selekcji zapisanych obrazów dokonanej przez pracowników PN-E. Interesujące kopie dokumentacji mogą być także gromadzone na nośnikach pamięci w siedzibach obwodów ochronnych. Osobami odpowiedzialnymi za przechowywanie danych są dr inż. Jan Loch i mgr Paweł Armatys. 

Analiza danych
6.1. Obrazy z fotopułapek szczegółowo analizowane będą w Pracowni Naukowo-Edukacyjnej i instytucjach współpracujących z GPN w ramach monitoringu fauny realizowanego jako badania własne w rocznych planach naukowo-badawczych pracowników GPN oraz w ramach wykonywania prac dyplomowych i badań własnych realizowanych pod opieką naukową i osobiście przez pracowników naukowych jednostek zewnętrznych wg załączonej metodyki uzgodnionej z GPN (Załącznik nr 1).

6.2. W terminie najdalej do końca lutego, zostanie przedstawiony przez odpowiedzialnego za monitoring fauny pracownika PN-E raport wewnętrzny z rezultatów prowadzonego w roku minionym monitoringu w skali całego Parku.

Udostępnianie danych na potrzeby wewnętrzne
7.1. Zebrane obrazy z fotopułapek mogą być wykorzystywane na potrzeby naukowe, edukacyjne, wydawnicze i popularyzacyjne przez Pracowników Parku z zastrzeżeniem p. 7.2. 

7.2. Autorstwo materiałów zapożyczonych z zasobów dokumentacyjnych GPN na potrzeby naukowe, edukacyjne, wydawnicze i popularyzacyjne powinno brzmieć: „z archiwum GPN”. Informacje wrażliwe (w szczególności: stanowiska lęgowe gatunków rzadkich i zagrożonych, tokowiska, lokalizacje fotopułapek), uzyskane poprzez rejestrację obrazów na fotopułapkach, powinny podlegać klauzuli poufności i być wykorzystywane tylko na potrzeby wewnętrzne związane z ochroną zasobów przyrodniczych. Zabrania się wykorzystywania obrazów zarejestrowanych w systemie monitoringu fauny do jakichkolwiek celów mogących naruszać prywatność osób trzecich, z wyjątkiem materiałów mogących stanowić dowód w sprawach o naruszanie przepisów prawa.  

Udostępnianie danych podmiotom obcym
8.1. Obrazy z fotopułapek do badań naukowych będą udostępniane zainteresowanym podmiotom obcym na podstawie imiennych wniosków na badania naukowe (Załącznik nr 2) wg stosowanej w GPN procedury, po pozytywnym zaopiniowaniu przez PN-E i decyzji Dyrektora Parku. Wykorzystujący dane archiwalne z fotopułapek obsługiwanych przez GPN zobowiązany jest do zawarcia umowy (Załącznik nr 3), a po zakończeniu realizowanego tematu – złożenia stosownej informacji do Dyrekcji GPN (Załącznik nr 4).  

8.2. Udostępnienie zarejestrowanych obrazów do celów komercyjnych (np. filmowych, reklamowych, wydawniczych, itp.) jest możliwe i będzie regulowane każdorazowo odrębną umową z Gorczańskim Parkiem Narodowym.

8.3. Do naukowego opracowania danych z fotopułapek działających w całej sieci na terenie GPN kopie obrazów będą udostępniane dr Izabeli Wierzbowskiej (Instytut Biologii Środowiskowej UJ), osobie współpracującej z Parkiem w temacie monitoringu fauny, tak długo, jak długo to będzie możliwe.

8.4. Udostępnianie danych pozyskanych w ramach monitoringu fauny do opracowania osobom z zewnętrznych jednostek naukowych reguluje odrębna umowa (Załącznik nr 3).

8.5. Udostępnianie dokumentacji fotograficznej oraz danych i obrazów z fotopułapek (zdjęć, filmów) do niekomercyjnych celów edukacyjnych, dydaktycznych i popularyzatorskich podmiotom z zewnątrz regulowane będzie odrębną umową (Załącznik nr 5).

8.6. W przypadku okoliczności mogących powodować bezpośrednie zagrożenia dla gatunków chronionych dane o charakterze wrażliwym są traktowane jak dane poufne i nie będą udostępnianie podmiotom obcym.