Idź do

Środowisko górskich potoków

W górnych biegach gorczańskich potoków spotkamy liczne progi skalne, wodospady, baniory, rozległe kamieńce, które nadają dolinom charakter dzikich ostępów. Wiele odcinków szlaków i ścieżek edukacyjnych prowadzi dolinami. Dzięki temu możemy poznać charakter gorczańskich potoków i rolę jaką spełniają w formowaniu powierzchni Ziemi. Zjawiska erozji i depozycji typowe dla procesów geomorfologicznych górskich cieków, można obserwować w każdej dolinie. Krajobraz wzbogacają łopuszyny – ziołorośla z lepiężnikiem wyłysiałym, występujące na ich brzegach. 
Podczas wycieczek można nauczyć się rozpoznawania zwierząt wodnych i poznać ich przystosowania do życia w tym środowisku. W gorczańskich potokach zaobserwujemy przedstawicieli zwierząt bezkręgowych, m.in.: larwy ważek, chruścików, jętek i widelnic. 

Proponowane trasy:
doliną Kamienicy – Lubomierz - Rzeki – przełęcz Borek (szlak niebieski) – do Potaszni w Koninie doliną potoku Konina (szlak spacerowy),
ścieżką edukacyjną „Dolina potoku Turbacz”, 
doliną Olszowego Potoku – Tobołów – Poręba Górna (szlak spacerowy),
doliną Łopusznej – od granicy Parku – Gajówka Mikołaja – Żubrowisko (szlak spacerowy).