Idź do

Deklaracja dostępnościWstęp Deklaracji

Gorczański Park Narodowy Poręba Wielka 590 34-735 Niedźwiedź. Gorczański Park Narodowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej; https://gpn.gov.pl/ - gpn.gov.pl
Data publikacji strony internetowej: 2023.12.31
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024.02.09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

Mogą zdarzyć się sytuacje, iż część plików nie jest dostępnych cyfrowo, z uwagi na fakt, że:
· Pochodzą z różnych źródeł;
· Zostały wykonane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
· Zostały zamieszczone treści (najczęściej pliki pdf, doc, skany), w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
· Część fotografii nie posiada opisu alternatywnego, ponieważ zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Gorczańskiego Parku Narodowego.
· Na stronie mogą pojawić się elementy, które nie spełniają minimalnych wymagań kontrastu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2024.02.12
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024.02.12

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Gorczański Park Narodowy Poręba Wielka 590 34-735 Niedźwiedź tel/fax: (18) 33 17 207 lub (18) 33 17 945 e-mail: gpn@gorcepn.pl , Ośrodek Edukacyjny Gorczańskiego Parku Narodowego Poręba Wielka 4 34-735 Niedźwiedź tel: (18) 33 17 944
Do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Pan Jerzy Gierczyk. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem Gorczańskiego Parku Narodowego , e-mail gpn@gorcepn.pl , telefon (18) 33 17 207, (18) 33 17 945
PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Budynek dyrekcji Gorczańskiego Parku Narodowego 


Dostępność architektoniczna ograniczona 

Adres: 34-735 Niedźwiedź Poręba Wielka 590
Budynek projektowany na początku lat 80-tych XXw. Zapewnia dostęp alternatywny interesantom przez możliwość wsparcia innej osoby w trakcie ich wizyty. Nie posiada obszarów kontroli.
Budynek dyrekcji GPN jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Drzwi wejściowe i wewnętrzne są odpowiedniej szerokości oraz bez-progowe. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim lub z ograniczoną sprawnością ruchową mają możliwość skorzystania w trakcie wizyty z pomocy asystenta - wyznaczonego pracownika GPN.
O potrzebie pomocy asystenta należy poinformować sekretariat w trakcie umawiania terminu planowanej wizyty, lub przywołać asystenta bezpośrednio przed wejściem do budynku drogą telefoniczną lub domofonem.
Na parterze budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Interesanci z ograniczoną sprawnością ruchową obsługiwani są w dedykowanym do tego celu pomieszczeniu na parterze. Brak jest odpowiednio przystosowanych łazienek.
W najbliższym czasie planowane jest wykonanie pochylni umożliwiającej bezpośredni dostęp do budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
W najbliższym czasie planowane jest wyznaczenie przy budynku dyrekcji GPN miejsca parkingowego dedykowanego dla osób niepełnosprawnych.
Gorczański Park Narodowy dopuszcza wstęp do budynku dyrekcji osobie korzystającej z psa asystującego
W budynku dyrekcji GPN nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Wszyscy interesanci- w tym osoby niepełnosprawne- mają możliwość skorzystania z kontaktu z dyrekcją Gorczańskiego Parku Narodowego drogą mailową lub bezpośrednio- podczas umówionej wcześniej konsultacji telefonicznej lub zdalnej. 

Ośrodek edukacyjny Gorczańskiego Parku Narodowego 

Dostępność architektoniczna pełna

Adres: 34-735 Niedźwiedź Poręba Wielka 4
Budynek dostosowany do spełniania wymogów dostępności architektonicznej w trakcie adaptacji i przebudowy zrealizowanej w latach 2016-2017. Nie posiada obszarów kontroli.
Ośrodek edukacyjny GPN jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe i wewnętrzne są odpowiedniej szerokości oraz bez-progowe. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim lub z ograniczoną sprawnością ruchową mają możliwość skorzystania w trakcie wizyty z istniejących podjazdów do części edukacyjnej i wystawienniczej.
W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Odwiedzający z  niepełnosprawnościami mogą w pełnym zakresie korzystać z oferty edukacyjnej GPN. W obu częściach budynku znajdują się łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
W części wystawienniczej budynku udostępniono zwiedzającym z niepełnosprawnościami:
· Plan sytuacyjny ekspozycji z opisem w języku Braille’a,
· Przebieg zwiedzania prowadzony jest ścieżką o zmiennej fakturze,
· Każda sala wyposażona jest w skrócony opis ekspozycji w języku Braille’a,
· Część eksponatów zwiedzający może poznać dotykiem - fantomy konturowe zwierząt gorczańskich, przeskalowane modele roślin
· Audio-przewodnik z wyświetlaniem napisów na monitorach wbudowanych w ekspozycję dla osób niedosłyszących,
· Droga ewakuacyjne posiada automatyczne oświetlenie awaryjne i stosowne oznakowanie  
W trakcie realizacji prac remontowo- adaptacyjnych wykonano pochylnie zewnętrzne umożliwiające bezpośredni dostęp do części edukacyjnej i wystawienniczej budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. 
W najbliższym czasie planowane jest wyznaczenie przy budynku miejsca parkingowego dedykowanego dla osób niepełnosprawnych.
Gorczański Park Narodowy dopuszcza wstęp do ośrodka edukacyjnego osobie 
korzystającej z psa asystującego
W ośrodku edukacyjnym GPN nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Wszyscy odwiedzający- w tym osoby niepełnosprawne- mają możliwość skorzystania z kontaktu z ośrodkiem edukacyjnym Gorczańskiego Parku Narodowego drogą mailową lub bezpośrednio- podczas umówionej wcześniej konsultacji zdalnej. 

Budynek ekspozycyjny „Gajówka Mikołaja” Gorczańskiego Parku Narodowego 

Dostępność architektoniczna ograniczona 

Adres: 34-432 Łopuszna Zarębek 
Budynek po przebudowie i adaptacji zrealizowanej w latach 2008-2010.
Zapewnia dostęp alternatywny interesantom przez możliwość wsparcia innej osoby w trakcie ich wizyty. Nie posiada obszarów kontroli.
„Gajówka Mikołaja” jest częściowo dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Drzwi wejściowe i wewnętrzne są odpowiedniej szerokości. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim lub z ograniczoną sprawnością ruchową mają możliwość skorzystania w trakcie wizyty z pomocy asystenta - pracownika GPN prowadzącego zajęcia edukacyjne w obiekcie.
O potrzebie pomocy asystenta należy poinformować Zespół ds. Edukacji i Udostępniania Parku w trakcie umawiania terminu planowanego zwiedzania ekspozycji.
Na parterze budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Brak jest odpowiednio przystosowanych łazienek.
W najbliższym czasie planowane jest wykonanie pochylni umożliwiającej bezpośredni dostęp do budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
W najbliższym czasie planowane jest wyznaczenie przy budynku „Gajówki Mikołaja” miejsca parkingowego dedykowanego dla osób niepełnosprawnych.
Gorczański Park Narodowy dopuszcza wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
W budynku ekspozycyjnym „Gajówka Mikołaja” nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Wszyscy zwiedzający- w tym osoby niepełnosprawne- mają możliwość skorzystania z kontaktu z ośrodkiem edukacyjnym Gorczańskiego Parku Narodowego drogą mailową lub bezpośrednio- podczas umówionej wcześniej konsultacji zdalnej.

Aplikacje mobilne

Gorczański Park Narodowy udostępnia następujące aplikacje mobilne:

- mPay w wersji dla systemu Android oraz systemu iOS; https://www.mpay.pl/
- MoviGuide - aplikacja, przez którą udostępniony jest audioprzewodnik - spacer po parku dworskim; https://moviguide.com/