Idź do

„Adaptacja zbytkowego obiektu architektonicznego na Ośrodek Edukacyjny Gorczańskiego Parku Narodowego wraz z zagospodarowaniem edukacyjnym parku dworskiego w Porębie Wielkiej”

W dniu 15 listopada bieżącego roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie miało miejsce podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Adaptacja zbytkowego obiektu architektonicznego na Ośrodek Edukacyjny Gorczańskiego Parku Narodowego wraz z zagospodarowaniem edukacyjnym parku dworskiego w Porębie Wielkiej” (Nr wniosku: POIS.02.04.00-00-0051/16-00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Typ projektu 2.4.6 a Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegającej parkom narodowym). 

Projekt realizowany będzie w Gorczańskim Parku Narodowym w latach 2016 – 2019. Ogólna jego wartość wynosi 3.054.580 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 1.974.750 zł. Pozostała kwota pochodzić będzie ze środków krajowych. 

Umowa zawarta pomiędzy NFOŚiGW a GPN obejmuje w swym zakresie m.in. adaptację budynku dawnej oficyny dworskiej na Ośrodek Edukacyjny GPN. 

Do celów edukacyjnych przystosowany zostanie parter oficyny o powierzchni użytkowej ok. 200  m², z salami: konferencyjną (dla 50 osób) oraz warsztatową (dla 20 osób), wyposażonymi w nowoczesny sprzęt multimedialny, biblioteką z czytelnią, pracowniami edukacyjnymi oraz punktem informacji turystycznej. Ta część budynku udostępniona będzie uczestnikom stacjonarnych zajęć edukacyjnych, warsztatów, konferencji, wykładów, itd., a także korzystającym z księgozbioru GPN, w tym osobom niepełnosprawnym. W zabytkowych piwnicach zorganizowana zostanie wystawa przyrodnicza, dostępna także dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Prezentowana tu będzie przyroda Gorców oraz działania Parku w zakresie jej poznania i ochrony. Ekspozycja ukaże wyjątkowość przyrodniczą tej części Karpat, w tym zachowane fragmenty puszczy karpackiej, będącej miejscem życia dużych drapieżników, tj. wilk i ryś,  a także rzadkich gatunków ptaków, np. głuszca, orła przedniego.Na poziomie -1 zaplanowano także salę aktywnych zajęć, w której  znajdować się będą stanowiska do różnorodnych, samodzielnie wykonywanych aktywności, pozwalających na utrwalenie zdobytej wiedzy, tj. gry planszowe, układanki, zgadywanki tematyczne, zabawy manualne, itp. Zlokalizowano tu także kącik zabaw dla najmłodszych dzieci. Odwiedzający będą tu mogli obejrzeć filmy edukacyjne, poszerzające tematykę prezentowaną na wystawie. 

Projekt zakłada również zagospodarowanie edukacyjne parku dworskiego w Porębie Wielkiej, otaczającego przyszły Ośrodek Edukacyjny GPN. Powstaną nowe elementy infrastruktury edukacyjnej: bindaż,  platforma widokowa, system ścieżek spacerowych. Kompleksowe zagospodarowania terenu wraz z wymienioną infrastrukturą pozwoli nie tylko na poszerzenie oferty edukacyjnej GPN, ale także stworzenie odwiedzającym i mieszkańcom atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji wraz z możliwością poznawania przyrody i kultury Gorców. 

 Na ten adres mozesz przekazać informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości w trakcie realizacji Projektu:

e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl
www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

„Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi Gorczańskiego Parku Narodowego oraz analiza aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosystemów”

W dniu 29 października 2018 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie miało miejsce podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi Gorczańskiego Parku Narodowego oraz analiza aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosystemów” (Nr wniosku: POIS.02.04.00-00-0003/18) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Typ projektu 2.4.4 Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych w ochronie przyrody; Podtyp 2.4.4d Ocena stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych

Projekt będzie realizowany w Gorczańskim Parku Narodowym w latach 2019–2021. Ogólna jego wartość wynosi 2.032.000 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 1.727.200 zł. Pozostała kwota pochodzić będzie ze środków krajowych.

Głównym celem projektu jest przygotowanie odpowiednich materiałów teledetekcyjnych i zaplecza informatyczno-technicznego do wykorzystania nowoczesnych technik teledetekcyjnych w działalności GPN w długiej perspektywie czasowej, a także analiza bieżącego stanu ekosystemów Parku i ich dynamiki na przestrzeni lat. 

W pierwszym etapie projektu zostanie przygotowany zestaw materiałów teledetekcyjnych obejmujący przede wszystkim: (1) aktualne zobrazowania (zdjęcia lotnicze w barwach rzeczywistych (RGB) i podczerwieni (NIR), lotnicze skanowanie LIDAR, wielospektralne zdjęcia satelitarne), (2) odpowiednio opracowane archiwalne materiały analogowe (głównie zdjęcia lotnicze) znajdujące się w zasobach GPN oraz (3) archiwalne materiały teledetekcyjne pozyskane z zasobów instytucji zewnętrznych (np.: ortofotomapy, zdjęcia lotnicze i satelitarne). 

Następnie wszystkie pozyskane i zgromadzone materiały zasilą utworzony w tym celu system zarządzania danymi teledetekcyjnymi, który będzie zintegrowany z istniejącym systemem Parku. System ten wraz z przygotowanym, wydajnym zapleczem komputerowym pozwoli na archiwizowanie oraz sprawne wykonywanie analiz przestrzennych i udostępnianie tych danych. Ważnym elementem projektu jest przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Parku z podziałem na różne stopnie zaawansowania w zakresie obsługi  systemu zarządzania, korzystania z danych teledetekcyjnych, dostępnych narzędzi analitycznych i gotowych opracowań przygotowanych w ramach realizacji projektu, co pomoże w efektywnym wykorzysty­waniu tego typu danych w zarządzaniu GPN, monitoringu zasobów przyrodniczych i innej działalności Parku np.: naukowo-edukacyjnej.

      Przygotowane i pozyskane materiały teledetekcyjne posłużą do wykonania różnych opracowań i analiz, które pozwolą na ocenę aktualnego stanu ekosystemów leśnych i nieleśnych Parku, a także pokażą dynamikę zmian zachodzących w ich obrębie na przestrzeni lat oraz wpływ prowadzonych zabiegów ochronnych. 

Na ten adres możesz przekazać informacje o podejrzeniu występienia nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu:

e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl
www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Ochrona przyrody Gorczańskiego Parku Narodowego poprzez modernizację jego infrastruktury turystycznej - etap II

14 września 2011 r. została zawrta umowa pomiędzy Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, a Gorczańskim Parkiem Narodowym na realizację projektu POIS.05.01.00-00-299/10 pn.:

"Ochrona przyrody Gorczańskiego Parku Narodowego poprzez modernizację jego infrastruktury turystycznej - etap II" 
w ramach działania 5.1 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Projekt współfinansowany ze środków funduszu leśnego
26 czerwca 2012 została zawarta umowa nr ZP-16/12 pomiędzy Skarbem Państwa - PGL Lasy Państwowe a GPN, na udzielenie środków finansowych na realizację zadań wynikających z umowy: Ochrona przyrody   Gorczańskiego Parku Narodowego poprzez modernizację jego infrastruktury turystycznej - etap II.
 
 Lata realizacji :  2012-2014

  Głównym celem projektu jest ochrona stabilności ekosystemów i różnorodności biologicznej poprzez modernizację infrastruktury turystycznej na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego. 

 Cele szczegółowe : 

1) Ochrona rzadkich gatunków fauny Parku takich jak wilk (Canis lupus), niedźwiedź (Ursus arctos),   ryś   (Lynx lynx), głuszec (Tetrao urogallus) 
2)  Ochrona siedlisk: łęgów olszowych (Alnenion glutinoso-incanae); żyznych buczyn (Dentario glandulosae-Fagenion), kwaśnych buczyn (Luzulo-Fagenion), górskich borów świerkowych (Piceion abietis), ziołorośli górskich (Adenostylion alliariae) 
3)   Ochrona siedlisk: górskich świeżych łąk użytkowanych ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), górskich muraw bliźniczkowych (Nardion), ziołorosli górskich (Adenostylion alliariae) 
4)  Ochrona siedlisk górskich torfowisk zasadowych o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk  
5)  Ochrona fauny bezkręgowej i kręgowej, zwłaszcza ptaków, gadów i małych ssaków 
6)  Ochrona przyrody nieożywionej i gleb poprzez powstrzymanie procesów erozyjnych
7)  Ochrona miejsc widokowych - jednych z najatrakcyjniejszych walorów GPN
8)  Ochrona płazów (gatunki w pkt. 3.1.2. - opis warunków przyrodniczych) poprzez likwidację pułapek ekologicznych na wybranych szlakach GPN
9) Kształtowanie rozmieszczenia przestrzennego ruchu turystycznego  

Do głównych zadań, które zostały podjęte w projekcie należały: 

1) modernizacja sześciu szlaków turystycznych GPN, które ograniczą degradację środowiska przyrodniczego Parku na szlakach biegnących przez cenne zbiorowiska, ostoje gatunków rzadkich (kanalizacja ruchu turystycznego); 

2)  budowa infrastruktury turystycznej na szlakach spacerowych, miejscach biwakowych położonych na obszarach oddalonych od miejsc występowania cennych zbiorowisk, ostoi gatunków rzadkich, stanowisk roślin rzadkich i chronionych) (odsunięcie ruchu turystycznego);

3)  modernizacja 2 miejsc biwakowych w tym wyposażenie ich w ekologiczne toalety;

4)  wykup części polan: Czoło Turbacza, Średnie, Podskały, Jankówki, Kosarzyska i Turbaczyk.

Wymienione działania pozwoliły na zabezpieczenie obszarów szczególnie cennych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów i ukształtowanie przestrzenne ruchu turystycznego nie zagrażającego przyrodzie Parku.

 W ramach projektu zmodernizowane zostały m.in.: 

 szlaki turystycznych na terenie GPN -  sztuk 6
 miejsca biwakowe   -    sztuk  2 
 miejsca  widokowe -  sztuk   20 
 miejsc odpoczynkowych na szlakach GPN – 40 sztuk 
 tablic informacji turystyczno-przyrodniczej poddane renowacji  - sztuk 80
                                                                      

Wartość projektu - 2 856 556,00 PLN 
Koordynator przedsięwzięcia: Krystyna Popko-Tomasiewicz

Ochrona przyrody Gorczańskiego Parku Narodowego poprzez modernizację jego infrastruktury turystycznej - etap I

3 września 2009 roku  została zawarta umowa pomiędzy Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, a Gorczańskim Parkiem Narodowym na realizację projektu POIS.05.01.00-00-069/08 pn. :

„Ochrona przyrody Gorczańskiego Parku Narodowego poprzez modernizację jego infrastruktury turystycznej - etap I” .

Projekt współfinansowany ze środków funduszu leśnego.
26 czerwca 2012 została zawarta umowa nr ZP-16/12 pomiędzy Skarbem Państwa - PGL Lasy Państwowe a GPN, na udzielenie środków finansowych na realizację zadań wynikających z umowy: „Ochrona przyrody Gorczańskiego Parku Narodowego poprzez modernizację jego infrastruktury turystycznej - etap I” .

 Głównym celem projektu jest ochrona stabilności ekosystemów i różnorodności biologicznej na różnych poziomach: gatunkowym i ekosystemowym poprzez modernizację infrastruktury turystycznej na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego.


Cele szczegółowe: 
1)   Ochrona rzadkich gatunków fauny Parku takich jak wilk (Canis lupus), niedźwiedź (Ursus arctos), ryś (Lynx lynx), głuszec (Tetrao urogallus) 
2)  Ochrona siedlisk: łęgów olszowych (Alnenion glutinoso-incanae); lasów klonowo-lipowych, żyznych buczyn (Dentario glandulosae-Fagenion), kwaśnych buczyn (Luzulo-Fagenion), górskich borów świerkowych (Piceion abietis). 
3)  Ochrona siedlisk: górskich świeżych łąk użytkowanych ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), górskich muraw bliźniczkowych (Nardion), ziołorośli górskich (Adenostylion alliariae)
4) Ochrona siedlisk górskich torfowisk zasadowych o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 
5)   Ochrona fauny bezkręgowej i kręgowej, zwłaszcza ptaków, gadów i małych ssaków.
6)  Ochrona przyrody nieożywionej i gleb poprzez powstrzymanie procesów erozyjnych 
7)  Ochrona miejsc widokowych - jednych z najatrakcyjniejszych walorów GPN.
8)  Ochrona płazów  poprzez likwidację pułapek ekologicznych na wybranych szlakach i ścieżkach edukacyjnych GPN
9)   Kształtowanie rozmieszczenia przestrzennego ruchu turystycznego 
10)  Ochrona walorów przyrodniczych i kulturowych Gorczańskiego Parku Narodowego

W ramach projektu zaplanowano m.in.  : 
-  modernizacje  5 ścieżek  edukacyjnych ("Dolina Kamienicy","Dolina Gorcowego Potoku”,   "Dolina potoku Jaszcze" , "Park podworski hrabiów Wodzickich - góra Chabówka", "Dolina potoku Turbacz")  oraz 2 szlaków (żółtego szlaku "Szlak dziesięciu polan" i czarnego z  Lubomierza do Koniny); 
 - opracowanie koncepcji jednolitego systemu informacji wizualnej i małej infrastruktury turystycznej Parku; 
- zakup urządzenia grawerującego do wykonywania elementów informacji wizualnej i infrastruktury Parku ;
- wykonanie i zainstalowanie na  szlakach i ścieżkach edukacyjnych słupków przystankowych, drogowskazów z podstawową informacją turystyczną, tabliczek informacyjnych.

 

Wartość projektu – 1 330 tys. zł 

Koordynator przedsięwzięcia: Krystyna Popko-Tomasiewicz

Czynna ochrona gatunków fauny związanych z małymi zbiornikami w GPN i jego najbliższym otoczeniu

W dniu 3 września 2009 roku  została zawarta umowa pomiędzy Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych a Gorczańskim Parkiem Narodowym na realizację projektu numer: POIS.05.01.00-00-022/08-00 pn. :

„Czynna ochrona gatunków fauny związanych z małymi zbiornikami w GPN i jego najbliższym otoczeniu” 

Projekt współfinansowany ze środków funduszu leśnego
26 czerwca 2012 została zawarta umowa nr ZP-16/12 pomiędzy Skarbem Państwa - PGL Lasy Państwowe a GPN, na udzielenie środków finansowych na realizację zadań wynikających z umowy: Czynna ochrona gatunków fauny związanych z małymi zbiornikami w GPN i jego najbliższym otoczeniu.

 

Głównym celem projektu jest ochrona zwiększenie liczebności populacji czterech zagrożonych gatunków fauny (kumak górski, traszka grzebieniasta, traszka karpacka i żaba trawna) związanych z mikrosiedliskami wodnymi i wilgotnymi na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego (7 030 ha) i w jego bezpośrednim otoczeniu (Ośrodek YMKA Lubogoszcz 1,0 ha).

Cele szczegółowe: 

1)  Zmniejszenie śmiertelności wśród płazów w różnych stadiach rozwojowych, która ma miejsce na drogach gruntowych GPN. 

2)  Likwidacja tzw. pułapek ekologicznych na drogach stokowych GPN oraz zabezpieczanie w okresie rozrodczym basenu na Lubogoszczy przed zasiedlaniem przez płazy i gady (zaskrońce). 

3)  Zabezpieczenie miejsc służących odbywaniu godów i rozrodowi płazów i entomofauny wodnej, jako alternatywa dla likwidowanych tzw. pułapek ekologicznych. 

4)  Ukierunkowanie ruchu turystycznego w Parku Narodowym do miejsc specjalnie przygotowanych na poznanie mikrosiedlisk wodnych i wilgotnych wraz z ich fauną, a także podniesienie świadomości społecznej i wiedzy na tematy dotyczące ważności środowisk wodno-błotnych.

5)  Ukierunkowanie ruchu turystycznego w Parku Narodowym do miejsc specjalnie przygotowanych na poznanie mikrosiedlisk wodnych i wilgotnych wraz z ich fauną, a także podniesienie świadomości społecznej i wiedzy na tematy dotyczące ważności środowisk wodno-błotnych. 

W ramach projektu zaplanowano m.in.: odtworzenie lub modernizację 7 zbiorników stagnującej wody do rozmnażania płazów z pięcioma pomostami obserwacyjnymi, likwidację pułapek ekologicznych na odcinkach 18,65 km sześciu dróg gruntowych w GPN, wybudowanie dwóch altan edukacyjnych z monitoringiem ochronnym oraz zakupy (specjalistyczny pojazd terenowy z wyposażeniem, obiektyw długoogniskowy).

Wartość projektu – 1 868 261,00 zł 

Koordynator przedsięwzięcia: Zbigniew Żurek (0-18 33-17-944 w.43)