Idź do

Regulamin dla odwiedzających GPN

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przebywania i poruszania się na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”.

2. Przebywający na terenie Parku zobowiązani są do przestrzegania przepisów, zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a  także do ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych Parku. W szczególności są zobowiązani do:

a) zapoznania się z zasadami udostępniania obszaru i obiektów Parku oraz ich przestrzegania;

b) stosowania się do informacji oraz znaków nakazu i zakazu umieszczanych na terenie Parku;

c) zapoznania i stosowania się do informacji oraz zaleceń i ograniczeń zamieszczanych na stronach internetowych, w mediach społecznościowych Gorczańskiego Parku Narodowego oraz Grupy Podhalańskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;

d) dostosowania swoich planów i aktywności do posiadanych umiejętności, stanu zdrowia, a także warunków atmosferycznych i ich prognoz oraz aktualnych warunków terenowych;

e) używania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności i wymagań związanych z poruszaniem się w terenie górskim; 

f) stosowania się do poleceń pracowników Parku oraz ratowników GOPR.

3. Obszar Parku objęty jest monitoringiem przyrodniczym fauny przy użyciu fotopułapek, które umieszczone są poza udostępnionymi szlakami i ścieżkami edukacyjnymi.

II. Zasady poruszania się po terenie Parku

4. Poruszanie się po terenie Parku w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (silny wiatr, okiść śniegowa, obfite opady deszczu, burza) grozi niebezpieczeństwem (w szczególności wskutek: upadku gałęzi, wiatrołomów, wezbrań cieków i porażeń piorunem). Park nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek zjawisk przyrody.

5. Na terenie Parku dopuszcza się następujące formy turystyki: pieszą, rowerową, konną i narciarską. Wykaz szlaków i sposób ich użytkowania określa załącznik nr 1.

6. Na niektóre szlaki można wprowadzać psa - obowiązkowo na smyczy i w kagańcu. Właściciel psa ponosi pełną odpowiedzialność za jego zachowanie. Szlaki udostępnione do wędrówki z psem wymienione są w załączniku nr 1.  

7. Ze względów bezpieczeństwa  i ochrony przyrody uprawianie turystyki na terenie Parku zaleca się w ciągu dnia – od świtu do zmierzchu, tzn. od godziny przed wschodem słońca, do godziny po zachodzie słońca.

8. Wstęp do Parku jest płatny, opłaty pobierane są przez cały rok. Obowiązkiem wchodzącego na teren Parku jest zakup biletu. Wysokość opłat określa załącznik nr 5. 

9. Na odcinkach szlaków, które są jednocześnie szlakami pieszymi, narciarskimi, rowerowymi i konnymi pierwszeństwo posiadają kolejno: (1) turyści piesi, (2) turyści na nartach, (3) turyści na koniach, (4) rowerzyści.

10. Turystyka piesza może odbywać się wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych, szlakach spacerowych (kwadrat biało-czerwony po przekątnej) oraz ścieżkach edukacyjnych (biały kwadrat z zielonym paskiem po przekątnej).

11. Turystyka piesza zorganizowana może odbywać się w grupie nie przekraczającej 50 osób i pod opieką przewodników beskidzkich, przodowników turystyki górskiej i pracowników Parku w trakcie prowadzonych przez nich zajęć edukacyjnych, dydaktycznych i wycieczek studyjnych.

12. Turystyka rowerowa – jest dopuszczalna tylko w formie indywidualnej, max. do 5 rowerzystów – i może odbywać się wyłącznie po odpowiednio oznakowanych szlakach (biały prostokąt z czarną sylwetką roweru), dopuszczonych do ruchu rowerowego. Szlaki rowerowe na terenie Parku należą do szlaków trudnych i wymagają odpowiednich umiejętności. Rowerzyści mają obowiązek zachować bezpieczeństwo w trakcie zjazdu, w celu uniknięcia kolizji.

13. Turystyka narciarska może odbywać się wyłącznie po oznakowanych szlakach przeznaczonych dla turystyki pieszej.  

14. Narciarstwo zjazdowe na terenie Parku może odbywać się wyłącznie na zorganizowanych terenach narciarskich w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. nr 208 z poz. 1241). Za zapewnienie bezpieczeństwa na tych obszarach – zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 - odpowiada zarządzający terenem w rozumieniu art. 2 pkt 12 ww ustawy.

15. Turystyka konna – jest dopuszczalna tylko w formie indywidualnej,  max. do 5 jeźdźców – i może odbywać się wyłącznie po oznakowanych trasach (biały kwadrat z  pomarańczowym kółkiem).

16. Uprawianie turystyki konnej na terenie Parku winno być każdorazowo zgłoszone w Dyrekcji Parku lub u leśniczego odwiedzanego Obwodu Ochronnego. Pobyt dłuższy – niż 1 dzień wymaga pisemnego zezwolenia Dyrektora Parku.

17. Na terenie Parku dopuszcza się przewóz turystyczny sprzężajem konnym. Może się on odbywać wyłącznie na wyznaczonej trasie i po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Parku.

18. Mając na celu ochronę przyrody i bezpieczeństwo turystów Park zastrzega sobie prawo zamykania szlaków lub ich odcinków. Informacje o zamknięciach szlaków będą zamieszczane na stronie internetowej i w mediach społecznościowych GPN, a wyłączone z udostępniania szlaki będą odpowiednio oznakowane w terenie. 

19. W okresie zalegania pokrywy śnieżnej szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne nie są utrzymywane, ani dodatkowo znakowane. Park nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas uprawiania turystyki w takich warunkach.

20. Filmowanie, fotografowanie z oznakowanych i udostępnionych szlaków nie wymaga zgody Dyrektora GPN za wyjątkiem filmowania i fotografowania w celach komercyjnych.

21. Imprezy edukacyjne, turystyczne i rekreacyjne na terenie Parku mogą odbywać się wyłącznie za zgodą Dyrektora Parku wydaną na podstawie przedstawionego programu i regulaminu imprezy.

22. Za bezpieczeństwo uczestników imprez zorganizowanych oraz za przestrzeganie przepisów w tym zakresie odpowiada bezpośrednio organizator imprezy.

III. Zakazy i odpowiedzialność za ich naruszenie

23. Na terenie Parku zabronione są wszelkie działania mogące zniszczyć lub zmienić środowisko przyrodnicze, a w szczególności:

a) chwytanie lub zabijanie dziko występujących zwierząt, zbieranie lub niszczenie jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślne płoszenie zwierząt kręgowych, zbieranie poroży, niszczenie nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;

b) pozyskiwanie, niszczenie lub umyślne uszkadzanie roślin oraz grzybów;

c) użytkowanie, niszczenie, umyślne uszkadzanie, zanieczyszczanie i dokonywanie zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;

d) pozostawiania śmieci na obszarach i w obiektach udostępnianych w celach edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych;

e) pozyskiwanie skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, minerałów;

f) palenie ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używanie źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsca biwakowego Trusiówka w Lubomierzu–Rzekach, miejsca biwakowego Oberówka w Porębie Wielkiej-Koninkach oraz miejsca ogniskowego przy Gajówce Mikołaja w Łopusznej;

g) prowadzenie działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony;

h) zbiór dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części; na polanach i halach dopuszczalny jest zbiór owoców leśnych za zgodą właściciela;

i) połów ryb i innych organizmów wodnych;

j) poruszanie się pieszo, na rowerze, na nartach oraz jazdy konnej wierzchem poza wyznaczonymi do tych celów szlakami i trasami;

k) wprowadzanie psów, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony wymienionych w załączniku nr 1;

l) wspinaczki, eksploracji jaskiń i zbiorników wodnych;

m) ruch pojazdów mechanicznych poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na nieruchomościach stanowiących własność Parku lub będących w użytkowaniu wieczystym parku narodowego, wskazanymi przez Dyrektora Parku;

n) umieszczanie tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem parku, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z bezpieczeństwem i zachowaniem porządku powszechnego;

o) zakłócania ciszy;

p) biwakowanie i nocowanie, z wyjątkiem miejsca biwakowego Trusiówka w Lubomierzu–Rzekach oraz miejsca biwakowego Oberówka w Porębie Wielkiej–Koninkach;

q) niszczenie i uszkadzanie zabytków i obiektów kultury materialnej;

r) niszczenie i uszkadzanie oznakowania, tablic oraz innych urządzeń infrastruktury turystycznej;

s) używanie motolotni, lotni, spadolotni i innych statków powietrznych z napędem, np. dronów, bez zgody Dyrektora Parku wydanej na podstawie odrębnych przepisów.

24. Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu podlegają karze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody na osobach i mieniu. Zasady nie ujęte w regulaminie, a dotyczące korzystania z terenu Parku reguluje ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. 

Zwiedzaj odpowiedzialnie